آنچه ما می توانیم برای شما انجام دهیم

خدمات ما

_

مشاوره از کاشت تابرداشت محصولات زراعی وباغی

طراحی واحداث باغات ومزارع بامتد روز دنیا

ارائه باکیفیت ترین کودهای زیستی وبیولوژیک

طراحی،مشاوره و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و...

ما بسته های زیادی برای کمک به شما داریم

بسته ها و جدول قیمت های ما

_

کوچک

1 / ماه
 • مشاوره باغات و مزارع
 • حضوری وتلفنی
 • کاشت بذرونهال
 • شناسایی وکنترل آفات
 • چگونگی آبیاری صحیح
 • شناسایی کمبودعناصرغذایی

بهینه

/ ماه

 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری
 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر

اقتصادی

6 / ماه

 • گلدان های نگهداری
 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه

تجاری

1 / سال

 

 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری
خدمات باغبانی

نگهداری و باغبانی

_
گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.
چشم انداز باغبانی

بازسازی باغ

_
گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.