کودهی و چالکود

چالکوددرختان از آسان ترین نوع کود دهی به درختان است که بهترین روش برای جبران کمبود کود درختان است.  روش ... ادامه مطلب